Toinen kurssillinen kokeneita johtajia lähti viime vuoden joulukuussa Itlan Lapsuuden rakentajat -koulutuksessa hahmottamaan, miten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia johdetaan kompleksissa maailmassa systeemisesti, yli sektorirajojen ja lapsilähtöisyyttä edistäen. Lokakuun puolivälissä vietettiin Majvikissa juhlallisia ja riemukkaita kurssin päättäjäisiä.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa asenteita ja kykyjä muutoksen johtamiseen, omien ja organisatoristen työreviirien ylittämiseen sekä yhdessä oppimiseen. Näin yksi osallistuja kuvaa koulutusmatkaa:

”Meitä haastettiin ajattelemaan, simuloimaan ja visualisoimaan tulevaisuusorientoituneesti uusia ratkaisuja ja entistä ihmislähtöisempää, inhimillisempää, palvelevampaa, kuuntelevampaa ja läsnä olevaa johtamista. Koulutuksen sisällöt oli ryhmitelty kuudeksi temaattiseksi moduuliksi, kuin saariksi toiminnan ja tiedon meressä. Yhtä tärkeää kuin saarilla koulutuksen aikana tapahtuva yhdessäajattelu ja yhdessä luominen, oli myös matka saarten välillä – asioiden käytäntöön vieminen ja arkinen toimintatapojen muutos, jolla vaikutetaan siihen, miten lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa onnistutaan. Tärkeimpiä oppeja on ollut, että systeemisyys vaatii aina ajattelumallien tarkistamista. ”

Kokeiluja ja oivalluksia

Päätöspäivässä koulutuksen “venekunnat” esittelivät toimintatapakokeilujaan ja niistä kertyneitä oivalluksia. Jokainen venekunta koostui johtajista vähintään kolmelta eri sektorilta.

Venekunnista kolme oli tarttunut vuoden vaihteessa aloittavien hyvinvointialueiden haasteisiin kysymällä, miten päästään organisaatio- ja palvelulähtöisyydestä ihmislähtöisyyteen. Pohdintojen tuloksena muun muassa syntyi Lapsuuden rakentajat podcast Kohtaavatko palvelut ja tarpeet?, perheiden kokemustietoa hyödyntävät Erätauko-keskustelut otettiin käyttöön Varsinais-Suomen hyvinvointialuevalmisteluissa sekä järjestettiin palvelupolkujen yhteiskehittämisilta Vantaa-Keravan hyvinvointialueella.

Yksi venekunta keskittyi pärjäävyyden edistämisen käytäntöön viemiseen kunkin osallistujan omassa organisaatiossa ja omassa johtamistyössä. Syntyi tekoja esimerkiksi perhemyönteisen työpaikan, nuorten mielenterveyttä tukevan osaamisen vahvistamisen sekä verkostoitumiseen perustuvan kehittämisen ja osallisuuden lisäämisen eteen.

Tapahtumat rakkauden kokemuksesta ja tulevaisuudesta

Kaksi venekuntaa järjesti suurtapahtuman. Narinkkatorin yleisötapahtumassa Nuori – onko sinua rakastettu? esitettiin asiantuntijoiden, suuren yleisön ja kokemusasiantuntijoiden kanssa vaikeita kysymyksiä siitä, kuinka kasvulle ja kehitykselle elintärkeä rakkauden kokemus toteutuu lasten ja nuorten elämässä, myös esimerkiksi sijaishuollossa. Miten saisimme rakastetuksi tulemisen kokemuksen rakenteisiin? Millä mittareilla rakastetun tulemista voisi seurata ja arvioida sote-ekosysteemeissä?

Säätytalon Toiveikas tulevaisuus -suurtapahtumassa puolestaan 100 koululaista ympäri Suomea toimi tulevaisuuden muotoilijoina ja esitti kysymyksiä opetusministeri Li Anderssonille ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle. Koululaiset tapasivat myös pääministeri Sanna Marinin.

Itlan Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksissa lähdetään siitä, että lapsilähtöisyys on sekä asennetta että aktiivista toimintaa. Lapsimyönteinen yhteiskunta ja ihmislähtöiset palvelut tehdään sektorirajat ylittäen, ketterästi organisoituen, luottamusta rakentaen ja taitavasti johtaen. Hyvin erilaisista taustoista tulevat osallistujat kokivat, että pystyvät hyödyntämään koulutuksen antia omassa työssään.

”Koulutus sanoitti ja antoi välineitä toteuttaa sitä johtajuutta, jollaista olen halunnut itse edistää. Keskustelut, vuorovaikutteisuus ja menetelmät olivat aivan huippuja.”

”Hienosti ohjattu prosessi ja luotu hyvä ilmapiiri oppimiselle”

”Olisimme halunneet jäädä ”luokalle”, jotta voisimme olla vielä näin ajankohtaisen ja tutkimukseen ja verkostojakamiseen perustuvan tiedon äärellä jatkossakin.”

– Osallistujien palautetta

Lapsuuden rakentajat -koulutuksen käyneiden yhteydenpito onneksi jatkuu syntyneen verkoston myötä ja jalostuu alumnitoiminnan puitteissa. Seuraavalla strategiakaudella Itla jatkaa Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutusten järjestämistä. Erityisiksi painotuksiksi on kaavailtu hyvinvointialueiden lapsi- ja perhelähtöisen palvelutoiminnan kehittäminen ja tulevaisuuden johtamispotentiaalin kasvattaminen.

Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutuksen toisen ryhmän ryhmäkuva

Lapsuuden rakentajat -kurssi II vierailulla asiakaslähtöisyyden ja yhdessäohjautuvuuden lippulaivaorganisaatio Buurtzorgin hoivatiimin luona Amsterdamissa.

Lue lisää Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutuksesta. 

Lisätietoja: 

Kehitysjohtaja Marika Tammeaid, marika.tammeaid@itla.fi, 050 340 9798