Uutiset>Blogi
02.09.2021

Lasten hyvinvoinnin merkitykselliset mittarit

Miten lasten hyvinvointia mitataan ja millaisia ovat hyvät mittarit?

On tärkeää, että lasten hyvinvoinnin toteutumista mitataan ja hyvinvointia edistävien toimenpiteiden vaikutuksia seurataan. Mutta millaisia ovat hyvät mittarit? Miten mitata niin monitahoista ja pitkällä aikavälillä rakentuvaa asiaa kuin lapsen hyvinvointi? Tähän haasteeseen tarttuu tuoreella otteella kesällä julkaistu OECD:n raportti Measuring What Matters in Child Well-being and Policies.

Raportin lähtökohtana on hyvinvointikäsitys, jossa painotetaan lapsen oikeutta elää hyvä lapsuus tässä ja nyt sekä oikeutta saada riittävät valmiudet – tiedot, taidot, asenteet – hyvään aikuisuuteen kasvamiseen.

Tällainen kasvuympäristö on yhteisvaikutusta 

  • taloudellisesta,
  • terveydellisestä ja fyysisestä,  
  • sosioemotionaalisesta ja kulttuurisesta sekä  
  • kognitiivisesta ja koulutuksellisesta hyvinvoinnista. 

OECD:n raportissa tämä keskinäisriippuvuus, joka on tärkeä muistaa myös kaiken mittaroinnin  johtotähtenä, on tiivistetty pähkinänkuoreen seuraavalla kuvalla:

Kuva 1. Child well-being in a nutshell, OECD

Raportti osoittaa, että usein meillä on runsaasti tietoa jostain yksittäisestä alueesta, esimerkiksi kouluikäisten lasten oppimistuloksista matematiikassa tai äidinkielessä. Toisista alueista on tietoa niukasti tai ei ollenkaan.

Erityisen iso aukko on ymmärryksessä siitä, miten eri hyvinvoinnin osa-alueet ja niihin pyrkimään vaikuttavat politiikkatoimet vaikuttavat toisiinsa. Raportti nostaa esimerkiksi sosiaalisen pääoman. Sosiaaliseen pääomaan sisältyy läheisten ihmissuhteiden verkko, mielikuva omasta identiteetistä, osallistuminen erilaiseen toimintaan yhdessä muiden kanssa, luottamus instituutioihin ja tietämys yhteiskunnallisista ja globaaleista asioista.

Vahvalla sosiaalisella pääomalla on merkittäviä vaikutuksia lapsen hyvinvoinnin kaikkiin muihin ulottuvuuksiin sekä isoja kerrannaisvaikutuksia tulevaisuuden toimijuuteen. Mittaripuolella näissä asioissa onnistumisen kuvaaminen on kuitenkin vielä vajavaista.

Mittarit paljastavat myös tavoitteet

Mittaaminen ei ole tavoitteenasettelusta erillistä toimintaa, ja hyvien mittareiden laatiminen nostaa aina esiin kysymyksen ollaanko mittaamassa hyvinvoinnin toteumista ja kehittämistä vai mitataanko vain toimenpiteitä ja suoritteita. Lapsilähtöinen tavoiteasetanta on se suunta hyvinvoinnin edistämisessä, johon OECD:n raportti ohjaa. Sen taustalla on hyviä kokemuksia eri puolilta maailmaa.

Raportti korostaa sitä, että kuva hyvinvoinnista muuntuu lapsen kasvaessa. Eri asioilla on merkitystä päiväkoti-ikäisen lapsen tai omaa elinpiiriään laajentavan nuoren kannalta. Hyvinvointia tarkasteltaessa onkin tärkeä nostaa lasten fyysiseen kasvuympäristöön vaikuttavat politiikkatoimenpiteet perhe-, asumis- ja kansanterveyspolitiikan rinnalle, ja tehdä myös sitä kautta lapsikeskeistä työtä perinteisiä sektoreita laajemmin.

OECD alleviivaa tarvetta mittareille, jotka kertovat miten julkiset politiikkatoimet muovaavat lasten elämää kokonaisuutena. Tässä onnistumiseen tarvitaan lasten omaa merkityksenantoa ja näkökulmia täydentämään mittaritietoa.

Hyvät mittarit eivät ole tavoitteita sinänsä, vaan niiden tarkoitus on tukea oppimista ja jatkuvaa kehittymistä. OECD:n raportti antaa yhdenlaisen tiekartan kohti parempaa ymmärrystä lasten hyvinvoinnista. Voisiko tämä tiekartta myös auttaa lapsi- ja perhepolitiikan toimijoita löytämään itsensä ja toisensa kokonaiskuvasta pilkkomatta hyvinvointia toisistaan irrallisiin osiin?


Kirjoittaja
Marika Tammeaid

Olen toiminut Itlassa kehitysjohtajana vuodesta 2019 alkaen. Päätyökseni suunnittelen ja vedän pitkäkestoisia Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksia, joissa eri sektoreilta tulevat johtajat voivat löytää roolinsa Suomessa asuvien lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvän tulevaisuuden rakentajina.

Taustaltani olen HTT, voimavara- ja ratkaisukeskeinen kouluttaja-coach, työnohjaaja ja fasilitaattori, ja olen valmentanut julkista sektoria ekosysteemimäiseen ja ihmislähtöiseen uudistumiseen yli 20 vuoden ajan.

Julkisen johtamisen kehittäminen on lähellä sydäntäni, ja väittelin vuonna 2023 julkisen johtamisen metataidoista. Eli hallinnonalasta riippumattomista taidoista, joita tarvitaan vastavuoroisen, oppivan, yhteisiä tavoitteita rakentavan johtamisen ja julkisen politiikan aikaansaamiseksi.

Tutustu asiantuntijaan

Kirjoittaja

Anna Häggman


Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys