Uutiset>Uutiset

Politiikkasuositus: Lapsille pitää turvata mahdollisuudet vahvistaa luontosuhdettaan

Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti nostaa ensimmäistä kertaa esille, että luonnon heikentyneellä tilalla on kielteisiä vaikutuksia mielenterveyteen. Toimenpiteiden osalta raportti korostaa nuorten osallistumista sekä tieteen, päätöksentekijöiden ja nuorten välisen vuoropuhelun edistämistä.

Lasten osallisuutta koskeva näkökulma on ollut innoittajana Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön, Alli Paasikiven säätiön ja Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) vuonna 2021 alkaneessa yhteistyössä.

Lasten luontosuhteen hyvinvointivaikutuksia esiteltiin lapsen oikeuksien viikon yhteydessä pidetyssä ÄÄNI21 Lapsen oikeuksien foorumissa eduskunnan Kansalaisinfossa 12.11.2021. Tilaisuudessa päättäjät, tutkijat ja nuoret Hämeenlinnan nuorisovaltuustosta keskustelivat aiheesta. SYKE on laatinut laajan kansainväliseen tutkimukseen perustuvan kirjallisuuskatsauksen (Arola ym., käsikirjoitus), jonka alustavia tuloksia tutkijaryhmä esitteli tilaisuudessa.

Aineiston ja tilaisuuden perusteella esiin nousee neljä suositusta:

  • Lasten ilmastoahdistus ja huoli luonnosta on otettava vakavasti. On mietittävä keinoja, joiden avulla lapset voivat käsitellä globaaleja ympäristöongelmia ja niiden vaikutuksia sekä niiden herättämiä On tärkeää, että lapset voivat vaikuttaa luonto- ja ilmastoratkaisuihin.
  • Tarvitaan politiikkatoimia, jotka turvaavat lasten luontosuhteen kehittymisen myös tulevaisuudessa. On tärkeää osallistaa lapsia näiden toimenpiteiden suunnitteluun. Esimerkiksi Opetushallitus, hyvinvointialueet ja kunnat voivat edistää yhdessä lasten luontoliikuntaa niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessa.
  • Suomen on tärkeää ottaa kantaa siihen, että YK:n lapsen oikeuksien komitea (UNCRC) julkaisisi yleissopimuksen toimeenpanon tueksi yleiskommentin, jossa se käsittelee lasten luontosuhteen merkitystä lapsen hyvinvoinnille ja toisaalta ilmastoahdistuksen merkitystä lasten tulevaisuususkolle.
  • Lasten luontosuhteesta tarvitaan lisää pitkäaikaistutkimusta, jossa syvennytään luontosuhteen ja hyvinvoinnin vaikutusmekanismeihin. Tutkimustietoa tarvitaan siitä, miten luontosuhde vaikuttaa lasten fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä siitä, miten sukupuoli, etnisyys ja sosioekonominen asema ovat yhteydessä lasten luontosuhteeseen ja sen hyvinvointivaikutuksiin.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan sanoa, että lasten luontosuhteella on suuri merkitys lasten hyvinvointiin. Lasten kertomuksissa korostuu kuuluminen yhteen luonnon kanssa. Lapset myös sisällyttävät usein luontoa koskeviin kertomuksiinsa huolen luonnon tilasta ja saastumisesta.


”On tärkeää, että lapset voivat purkaa ilmastoahdistukseen liittyviä asioita. Ministeriöiden tulisi lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa politiikkaan ja päätösten valmisteluun”, kertoo toimitusjohtaja Petri Virtanen Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiöstä.”Selvityshankkeemme on hyvin ajankohtainen. Juuri ilmestynyt IPCC-raportti tuo selkeästi esille sen, ettei luonto ole ehtymätön luonnonvara.”


Kirjallisuuskatsauksessa analysoitiin 72 vertaisarvioiduissa tiedelehdissä viimeisen 20 vuoden aikana julkaistua artikkelia, joista 23 käsitteli nimenomaisesti luontosuhteen merkitystä lasten hyvinvoinnille.


Lisätietoja

Petra Kouvonen

Johtaja

Director

Direktör

Kasvun tuki

041 455 2280
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.