Uutiset>Uutiset

Politiikkasuositus: Lasten yhdenvertaisten koulutuspolkujen saavuttamiseksi tarvitaan kunnianhimoisempia toimia

Selkeä vastuunjako, yhteiset tavoitteet ja seuranta sekä yhdenvertaisuuden teeman sisällyttäminen koulutukseen ovat keskeisiä keinoja keventää perhetaustan merkitystä koulutuspolkuihin.

Suomessa on koulutusjärjestelmä, joka pystyy tukemaan monia muita maita paremmin tasavertaisia mahdollisuuksia oppia. Nyt julkaistava politiikkasuositus nostaa esiin kuitenkin kolme keskeistä ongelmaa, jotka koskevat sote- palvelujen, kunnan ja valtion sekä opetushenkilöstön rooleja.

Yhteisten, kunnianhimoisten tavoitteiden kirkastaminen

Sekä ammattilaiset että päättäjät ovat huolissaan pois käännyttämisen ja vastuun siirtelyn kulttuurista. Lapsen ja perheen siirtäminen palvelusta toiseen tai ammattilaiselta toiselle rasittaa arkea ja heikentää turvallisuuden tunnetta. Tarvitaan tutkimusta siitä, miksi näin toimitaan, ja miten tilannetta voitaisiin parantaa.

Ongelman ratkaiseminen edellyttää yhteistä tahtotilaa ja rakenteellisia uudistuksia. Koska olemassa olevaan tilanteeseen on helppo tyytyä, tarvitaan kunnianhimoa tehdä asiat entistä paremmin. Pois käännyttämisen kulttuuri korjataan yhteisellä tahtotilalla ja rakenteilla, jotka mahdollistavat eri sektoreiden yhteisen työn perheiden arjen tueksi.

Yhteiset tavoitteet ja seurantajärjestelmä

Kunnilla on vahva itsehallinto koulutuksen järjestämisessä. Kunnilla on kuitenkin eri lähtökohdat koulutuksen laadukkaaseen järjestämiseen. Kahden politiikkatason – kuntien ja valtion – rinnakkaisuus vaikeuttaa yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien toteuttamista.

Kuntien erojen vuoksi sattuma, eli mihin kuntaan lapsi syntyy, vaikuttaa lapsen koulutuspolkuun ja siihen, miten perhetausta ohjaa koulutusmahdollisuuksia. Kuntien erojen tasaaminen edellyttää laadunvarmistusjärjestelmää, jolla huolehditaan siitä, että lapsen oikeudet koulutuksessa toteutuvat. Lisäksi päätöksenteon eri tasojen yhteistyön parantamiseksi tarvitaan jaettua tilannekuvaa ja jaettuja tavoitteita. Kun tavoitteet ovat selvät, valtio, hyvinvointialueet ja kunnat voivat tehdä yhdessä sopimuksia, jotka parantavat koululaisten hyvinvointia ja oppimista.

Kasvatus- ja opetusalojen koulutukseen osaamistavoitteisiin ja sisältöihin teemaa tukevia lisäyksiä

Opettajalla on suuri merkitys myös yhdenvertaisten oppimismahdollisuuksien kannalta.

Opettajankoulutukset eivät huomioi riittävällä tavalla erityisopetuksen, opinto- ja uraohjauksen ja monialaisen yhteistyön kysymyksiä, eivätkä näin ollen valmista opetushenkilöstöä käytännön työssä väistämättä eteen tulevaan monialaiseen yhteistyöhön.

Tärkeää olisi myös lisätä opettajaksi opiskelevien ymmärrystä perhetaustan vaikutuksesta koulutuspolkuihin muun muassa sosioekonomisen tilanteen sekä kieli- ja kulttuuritaustan osalta. Tavoitteena tulisi olla lisätä tietoisuutta vaikutuksista ja keinoja vähentää niitä – myös uudistamalla koulutusjärjestelmän rakenteita.


Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Tutustu asiantuntijaan

Itlan Samalta viivalta -ohjelma etsii ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen. Ohjelman alussa selvitettiin, mitä tutkimustiedon perusteella voidaan sanoa perhetaustan yhteydestä koulutukseen, ja miten tähän yhteyteen voidaan vaikuttaa. Selvityksessä hyödynnettiin ilmiökarttamenetelmää, jossa monimutkaista ilmiötä lähestytään yhdistämällä asiantuntijatietoa ja systemaattista tiedonhakua. Prosessi sisälsi kolme keskustelua, joissa tutkijat, ammattilaiset ja päättäjät pohtivat aiheeseen liittyviä keskeisiä teemoja ja myyttejä. Ratkaisuehdotukset eivät suoraan edusta keskustelujen osallistujien näkemyksiä.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.