Itla nähdään asiantuntevana, innovatiivisena ja osaavana yhteistyökumppanina. Kehittämiskohteeksi nousi selkeämpi ja kirkkaampi toiminnan fokus ja kumppanuuksien kehittäminen.

Itlan toiminta pähkinänkuoressa

Säätiön tämänhetkinen toiminta koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • Arvioimme vaikuttavia työmenetelmiä ja tuemme niiden ylläpitoa. Välitämme lapsia ja perheitä koskevaa hyvinvointitietoa.
  • Vahvistamme lasten hyvinvointiin liittyvää oppimaan oppimista, yhteisövaikuttavuutta ja pärjäävyyslähtöistä hyvinvointia.
  • Järjestämme johtamiskoulutusta, joka vahvistaa johtamiskyvykkyyttä sekä systeemistä ja ihmiskeskeistä johtamista.
  • Ennakoimme lasten hyvinvoinnin muutoksia.
  • Teemme tiedeviestintää lasten hyvinvoinnista.
  • Vahvistamme lasten ja perheiden hyvinvointia hankkeilla ja kampanjoilla.

Sidosryhmien näkemyksiä Itlan toiminnasta selvitettiin osana strategiakauden 2019–2022 puolivälitarkastelua. Tutkimuksessa selvitettiin miten keskeiset sidosryhmämme näkevät säätiömme toiminnan suhteessa sen strategisiin tavoitteisiin sekä kuinka hyvin säätiön toiminta tunnetaan, minkälaisia mielikuvia säätiöön liitetään, miten säätiö on asemoitunut osaksi suomalaista lasten ja perheiden hyvinvoinnin kenttää ja kuinka hyödylliseksi säätiön toiminta koetaan.

Itla tutkimuksen ja käytännön kehittämistyön välimaastossa

Tutkimuksen mukaan mielikuva säätiöstä on yhdenmukainen. Itlaa arvostetaan asiantuntemuksesta, toiminnan hyödyllisyydestä, tutkimuslähtöisyydestä, luotettavuudesta tiedon tuottajana ja kokoajana, nopeudesta, ketteryydestä ja innovatiivisuudesta. Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että säätiötä pidetään selvästi kokoaan suurempana. Säätiö on myös haluttu yhteistyökumppani.

“Itla asemoituu alan säätiöiden ja tutkimusmaailman välimaastoon ja tuntuu että siellä on tilaa toimijalle, joka pitää ovia avoinna joka suuntaan.”

Tutkimuksesta käy hyvin ilmi, että säätiön henkilöstön osaamista arvostetaan ja onnistuneet rekrytoinnit nousevat esiin lähes kaikkien yhteistyökumppaneiden näkemyksissä. Samalla tutkimukseen vastaajat kokevat säätiön asemoituneen pääasiassa oikealla tavalla suhteessa alan muihin toimijoihin Suomessa. Säätiöllä nähdään olevan sille annetun lahjoituspääoman myötä erityisasema suhteessa sekä alan järjestöihin että tutkimustoimijoihin, mikä luo sille hyvät toimintamahdollisuudet. Vastausten perusteella säätiö on jo lyhyessä ajassa asemoitunut tutkimuksen ja alan käytännön kehittämistyön välimaastoon.  Säätiön tutkimusprofiilia pidetään korkeatasoisena.

Sisällöllisesti säätiön katsotaan keskittyneen oikeisiin asioihin. Vastaajat pitävät tärkeänä, että säätiön toiminta kohdistuu laaja-alaisesti eri lapsiryhmiin ja erilaisiin perheisiin. Säätiön viestintää arvostetaan ja sitä pidetään ajantasaisena ja ilmeeltään raikkaana.

”Yhteistyökumppanina kokemus on myönteinen. Itla on ollut yhteistyökumppanina luotettava, helposti lähestyttävä.”

Kehitettävää silti riittää

Sidosryhmätutkimusten arvo on parhaimmillaan siinä, että ne osoittavat suuntaa uudistumiselle. Nyt valmistunut tutkimus antaa ’kättä pidempää’ myös kehittämiseen:

  • Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Kehittämishankkeita tulee suunnitella ja toteuttaa riittävällä pitkäjänteisyydellä.
  • Strategisten kumppanuuksien paikantaminen ja säätiön sillanrakentajan roolin vahvistaminen.
  • Viestinnän strategisuutta (ydinviestit) tulee edelleen kirkastaa.
  • Säätiöön kohdistuu paljon odotuksia, rahoitustoiveita ja yhteistyökumppanuuteen liittyvää halukkuutta, mikä on hieno asia. Kaikkea mahdollista emme kuitenkaan pysty – emmekä ehdi – tekemään. Tästä syystä säätiöön kohdistuvien odotusten hallintaan tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.

”Toiminnan strategisen fokuksen voisi ilmaista paljon terävämmin ja selkeämmin”​

Avoimella strategiaprosessilla tulevaan

Säätiö käynnistää seuraavan strategiakauden suunnittelun loppuvuodesta. Tarkoituksemme on toteuttaa avoin strategiaprosessi, johon osallistamme yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiämme. Tarkoituksena on, että säätiön hallitus tekee päätöksen säätiön vuosien 2023–2026 strategisista prioriteeteista syksyllä 2022.

Strategiamme sisältöajattelu tulee todennäköisesti muuttumaan seuraavalla strategiakaudella. Tulemme kohdentamaan tekemistämme entistä enemmän kahdelle tai kolmelle teema-alueelle, jotka voivat liittyä valittuun kohderyhmään tai toiminnalliseen asiaan. Säätiön hallituksen päätöksellä syksyllä 2021 käynnistettävä kolmevuotinen lapsiperheköyhyysohjelma on tähän liittyvä kehitysaskel.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön toimitusjohtajana olen kiitollinen sidosryhmätutkimuksessa saamastamme kannustavasta palautteesta. Se innostaa niin päättäjiämme, työntekijöitämme kuin yhteistyökumppaneitammekin toimimaan entistä päättäväisemmin lasten hyvinvoinnin puolesta Suomessa ja myös kansainvälisillä kentillä.

Petri Virtasen kasvokuva

Petri Virtanen
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön toimitusjohtaja
Vaasan yliopiston hallintotieteen professori

 

Sidosryhmätutkimuksen toteuttaminen

Sidosryhmätutkimus toteutettiin touko-elokuussa 2021 ja sitä varten haastateltiin 20 säätiön sidosryhmän edustajaa. Tutkimuksen toinen osa koostui avoimesta sähköisestä kyselystä. Kyselyyn vastasi yhteensä 131 henkilöä. Säätiön sidosryhmätutkimuksen toteutti Owal Group.