Uutiset>Uutiset
13.01.2023

Tuore opas tarjoaa keinoja lasten käyttäytymisen taitojen tukemiseksi

Vastikään julkaistu Tukea arkeen! -opas tarjoaa tutkimuspohjaista tietoa ja käytännön tukea käytöksellään reagoivien lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Opas on suunnattu opettajille, varhaiskasvattajille ja esiopetuksen henkilökunnalle sekä johdolle. Se on tuotettu osana Opetushallituksen koordinoiman vaativan erityisen tuen VIP-verkoston työtä, missä Kasvun tuki on ollut mukana.

Miten toimia, kun ryhmässä on lapsi tai nuori, jolla on haasteita sosiaalisissa suhteissa, tunteiden säätelyssä tai käyttäytymisessä? Vuoden 2022 lopulla valmistunut Tukea arkeen! -opas tarjoaa viimeisimpään tutkimustietoon pohjautuvia, käytännössä tehokkaiksi koettuja keinoja ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan vähentää lasten tai nuorten haastavaa käyttäytymistä ryhmässä. Keinot tukevat sujuvaa kasvatus- ja opetustyötä sekä jättävät enemmän aikaa toimintaan, opetukseen ja myönteiseen vuorovaikutukseen. 

Käyttäytymisen taitojen tukemisessa olennaista on toimintaympäristö ja aikuisten toiminta siinä. Keskeistä on, että kaikki yhteisön aikuiset  

  • toimivat saman suuntaisesti ja vahvistavat lasten ja nuorten toivottua käytöstä positiivisen kasvatuksen keinoin 
  • kiinnittävät huomiota omiin toimintatapoihinsa 
  • oppivat näkemään ja kuulemaan, mitä lapset ja nuoret viestivät käyttäytymisellään. 

Opettajat kohtaavat päivittäin lapsia ja nuoria, jotka aiheuttavat käyttäytymisellään häiriötilanteita ryhmässä. Kun ryhmässä on levotonta, opettajan huomio ohjautuu käyttäytymisen haasteisiin ja energia kuluu pyrkimyksiin saada häiriökäyttäytyminen loppumaan. Tällainen reaktiivinen puuttuminen ongelmakäyttäytymiseen ei pitkällä aikavälillä kuitenkaan poista ongelmaa. 

Tutkitut keinot käyttöön luokissa ja ryhmissä 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että on olemassa tehokkaita keinoja, joita voidaan soveltaa lasten ja nuorten käyttäytymisen tukemiseen. Tukea arkeen! -opas esittelee näitä helpossa ja lähestyttävässä muodossa. 

Oppaan on koonnut Itlan kehitysjohtajan, VTT Petra Kouvosen koordinoima projektiryhmä VIP-verkoston Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän tukemana. Kouvonen on teemaryhmän puheenjohtaja. 

Kirjoitustyöstä on vastannut THL:n erikoistutkija, Itlan erityisasiantuntija, lo, KM, FT Piia Karjalainen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori Päivi Pihlajan sekä Soiten alueen kehittäjätyöntekijä Oona Palosaaren kanssa.  


”Käytösongelmien ennaltaehkäisyssä tutkitusti ja myös käytännössä tehokkaiksi havaitut keinot liittyvät sopivalle, halutulle käyttäytymiselle osoitettuun myönteiseen huomioon ja palautteeseen, aikuisten ja lasten sekä nuorten myönteisen suhteen vahvistamiseen, sosioemotionaalisten taitojen opettamiseen sekä strukturoituun ympäristöön”, Piia Karjalainen kertoo.  


Oppaassa esiteltyjen keinojen ja toimintamallien perusperiaatteet sopivat kaikille yksilöille, ryhmille ja yhteisöille varhaiskasvatuksesta perusopetuksen yläluokille. Erityisen hyvin ne soveltuvat toimintaan kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tukea tarvitsevien oppijoiden kanssa, joilla on haasteita esimerkiksi tarkkaavuudessa, tunteiden hallinnassa, oman toiminnan ohjauksessa, vuorovaikutustaidoissa tai jotka käyttäytyvät uhmakkaasti, aggressiivisesti tai levottomasti. Nämä keinot voivat olla käytössä tuen eri tasoilla. Ne voivat olla osa opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuutta koulun opetus- ja kasvatustehtävän mukaisesti. 

Opas sisältää myös tukimateriaalia varhaiskasvatuksen johtajille ja koulujen rehtoreille yhteisöllisen, positiivista käyttäytymistä tukevan toimintakulttuurin kehittämiseksi ja monialaisen yhteistyön järjestämiseksi. Se voi soveltuvilta osin olla hyödyllinen kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä huoltajille. 


”Käytännössä kaiken käyttäytymiseen liittyvän häiriön vähentämisen perustana on yhteisön aikuisten oman toiminnan muuttaminen sekä ympäristön häiriöitä aikaansaavien tekijöiden poistaminen”, Karjalainen toteaa. 


Moniammatillinen yhteistyö jatkuu 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen johtama kansallisen VIP-verkosto perustettiin keväällä 2018. Kehittämistyön ensimmäinen vaihe jatkui vuoden 2020 loppuun asti. Vuonna 2021 alkanut hallitusohjelman mukainen VIP-verkoston vakiinnuttamiskausi päättyi vuoden 2022 lopussa. Kokonaisuudessaan vakiinnuttamiskauden toimintaa kuvataan tarkemmin OPH:n julkaisusarjassa vuoden 2022 lopulla ilmestyneessä raportissa

VIP-verkostossa kehitettiin lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea. Vaativa erityinen tuki on käsite, joka VIP-verkoston toiminnan ajan oli käytössä, mutta tutkimukseen perustuen ja käsitteen selkeyttämiseksi Oikeus oppia tuen työryhmä ehdotti loppuraportissaan otettavaksi sen sijasta käyttöön käsitteen vaativa monialainen tuki. 

Vaikka VIP-verkoston vakiinnuttamiskauden kehittämistoimet päättyivät, moniammatillinen yhteistyö jatkuu sekä alueellisissa että kansallisissa yhteistyöverkostoissa. Näitä ovat muun muassa Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin jatkossa organisoimat VIPU-yhdyshenkilöiden tapaamiset sekä VIP–verkoston Vaatu-toimijoiden, eli Elmeri-koulujen, sairaalaopetuksen, Valtion koulukotikoulun sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin yhdessä toteuttama vaativan konsultaation pilotointi, joka jatkuu myös vuonna 2023. 


”Kasvun tuessa jatketaan Opetushallituksen rahoituksella materiaalin tuotantoa. Tavoitteena on tuottaa verkkokurssi varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstölle käytöksellään reagoivien lasten ja nuorten kohtaamiseksi ja tukemiseksi”, Karjalainen kertoo.  


Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Uutiset
|
20.05.2024
Itlan vuosikertomus 2023 on julkaistu
Vuoden 2023 aikana Itlan toiminta laajeni etenkin psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuen, nuorten mielenterveyden tuen ja tutkimuksen sekä yhteisövaikuttavuustyön osalta. Tutkimustulokset lapsiperheköyhyydestä herättivät laajasti keskustelua.
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Uutiset
|
14.05.2024
Nuori, tule mukaan YOUNG-ohjelman Nuorten neuvottelukuntaan
Oletko 15–18-vuotias nuori ja kiinnostunut tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä? Onko sinulla sanottavaa nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisestä? Tarvitsemme apuasi!
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
14.05.2024
Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
Vähättelyä vai aitoa ymmärrystä? Miten rakennamme arvostettua nuoruutta ja toiveikasta tulevaisuutta?
27.-28.9.2024
Sibeliustalo, Lahti
YOUNG-ohjelma
Tapahtuma
|
13.05.2024
YOUNG-ohjelman ja SchoolWell-hankkeen sidosryhmäpäivä
YOUNG-ohjelman vuosittainen sidosryhmäpäivä, jonka järjestää tänä vuonna SchoolWell-tutkimuskonsortio.
Ma 11.11.2024
12:00-17:00
Siltasaarenkatu 8-10, Helsinki
YOUNG-ohjelma
Tummahiuksinen tyttö, jolla on valkoinen t-paita ja shortsit kävelee kesäisessä puistossa.
Blogi
|
02.05.2024
Oma Häme valitsi pilottiprojektissa arvioitavat menetelmät 
Oma Hämeen ja Itlan lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien arviointipilotti etenee. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Oma Hämeessä karsittiin yli 20 menetelmän joukosta seitsemän, joiden vaikuttavuutta ja soveltuvuutta arvioidaan uudella, Suomessa ensimmäistä kertaa käytettävällä työkalulla. 
Kasvun tuki
Tapahtuma
|
22.04.2024
10 vuotta vaikuttavaa kasvun tukea lapsille, nuorille ja perheille
Tervetuloa Kasvun tuen juhlavuoden seminaariin!
10.6.2024
9.00-16.00
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13A, Helsinki
Kasvun tuki