Tutkimuksessa selvitetään väestömuutoksen nykyisiä ja ennakoitavissa olevia vaikutuksia varhaiskasvatus- ja esi- ja perusopetuspalvelujen järjestämiseen kunnissa.

Uusimpien väestömuutosennusteiden mukaan väestön väheneminen ja ikääntyminen jatkuu monissa Suomen kunnissa lähivuosikymmenten aikana. Syntyvyyden lasku, ikääntyminen ja kasvukeskuksiin suuntautuva muuttoliike aiheuttavat kunnille erilaisia haasteita lakisääteisten palvelujen järjestämiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan ja Itlan tutkimushankkeella vahvistetaan tietopohjaa siitä, millaisia vaikutuksia väestömuutoksella on varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen sivistyksellisten oikeuksien, perusoikeuksien sekä lasten oikeuksien näkökulmasta.

Tutkimuksessa kerätään tietoa kyselylomakkeella, jonka kohderyhmänä ovat Suomen kaikkien kuntien varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtajat. Toivomme kohderyhmältä laajaa osallistumista tärkeään tutkimukseen.

Linkki kyselytutkimukseen on lähetetty maanantaina 28.3.2022 ja siihen voi vastata 28.3.– 8.4.2022 välisenä aikana. Kyselyyn vastaaminen vie noin 20–25 minuuttia ja sen voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Tutkimuksen tulokset raportoidaan anonyymisti niin, etteivät vastaukset ole yhdistettävissä yksittäiseen kuntaan.

Itla ja Helsingin yliopisto toteuttavat tutkimusta opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Lisätietoja

FT Tommi Wallenius, tommi.wallenius@helsinki.fi, 050 568 6142

Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta

Tämän tutkimushankkeen lisäksi keväällä 2022 on käynnissä myös Kansallisen arviointikeskuksen (KARVI) toteuttama arviointi, joka kohdistuu samaan aihepiiriin. On mahdollista, että osa vastaajista kuuluu molempien tutkimusten kohderyhmään. Toivomme tällöin osallistumista molempiin tärkeisiin tiedonkeruihin!

Ett förhandsmeddelande om enkätundersökning för dem i chefsposition inom kommunernas småbarnspedagogik samt för- och grundskoleundervisning.

Tutustu Muuttuva väestö – Vaikutukset varhaiskasvatukseen ja opetukseen -tutkimushankkeeseen.

Tutkimushankkeen toteutussuunnitelma ja aikataulu.

Lue seuraavaksi