Uutiset>Uutiset
21.05.2024

Tutkimus: Harrastukset ja välittävät aikuiset helpottavat lapsuuden köyhyydessä pärjäämistä

Harrastukset ja välittävät aikuiset helpottavat köyhyydessä pärjäämistä lapsena. Lapsuudessa koettu taloudellinen niukkuus vaikuttaa hyvin erilaisin tavoin rahankäyttöön aikuisena. Nämä seikat ilmenevät Itlan uudesta tutkimuksesta, jossa tarkastellaan lapsuudessa koettua köyhyyttä, köyhyydessä pärjäämistä sekä sitä, minkälaisia seurauksia lapsuudessa koetulla köyhyydellä on aikuisuuteen.

Suomessa lapsiköyhyys kosketti vuonna 2022 noin 100 000 lasta eli noin joka kymmenes lapsista ja nuorista asui pienituloisessa kotitaloudessa. Itlan perustaman Valoisat-ryhmän nuorten kokemusvaikuttajien ja Itlan tutkijoiden toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin 18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten kokemuksia lapsuuden köyhyydestä, köyhyydessä pärjäämisestä ja sen vaikutuksista aikuisuudessa. Tutkimus toteutettiin kanssatutkimuksena eli Valoisat-ryhmän nuoret ja Itlan tutkijat olivat tasavertaisia tutkimuskumppaneita.

Tutkimustuloksista välittyy lapsuuden köyhyyskokemuksien vaihtelu: osalle köyhyys tarkoitti harrastusten ja lomamatkojen puutetta, toisilla taas ruokaa säännösteltiin eikä perustarpeisiin ollut varaa. Jotkut vastaajista kertoivat, että lapsuus oli köyhyyskokemuksien takia pelkkää selviytymistä, kun taas toisille köyhyys ei ollut merkittävä ongelma – se oli vain elämää, jota elettiin.

Matalan kynnyksen harrastustoiminnalla tärkeä merkitys

Usea kyselyyn vastannut nuori aikuinen nostaa esille sen, ettei heillä ollut lapsena varaa käydä maksullisissa harrastuksissa ja että se aiheutti ulkopuolisuuden kokemuksia. Köyhyyden emotionaalinen kuormitus tulee esille vastauksissa muun muassa suruna sekä kateutena koulukavereita kohtaan, joilla oli paremmat mahdollisuudet esimerkiksi harrastamiseen.

”Vastaajat kertoivat, että mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajan harrastukseen oli yksi merkittävä pärjäämistä vahvistava tekijä lapsuudessa. Vastauksissa nousi esille muun muassa itsensä toteuttaminen ja onnistumisen tunteiden saaminen harrastuksessa. Tästä syystä harrastusten tarjoaminen mahdollisimman monelle lapselle matalan kynnyksen harrastustoiminnan, harrastuskokeilujen ja esimerkiksi Harrastamisen Suomen mallin kautta on erityisen tärkeää”, kommentoi Itlan erityisasiantuntija Mari Hirvonen.

Välittävät aikuiset ovat keskeisessä roolissa lasten pärjäämisessä

Koulunkäynnin merkitys korostuu kyselyn vastauksissa. Vastaajat mainitsevat koulukavereiden ohella koulun tärkeät aikuiset, jotka olivat olleet tukena tarvittaessa. Muutamat vastaajat nostavat esille myös esimerkiksi sosiaalityöntekijät ja poliisit tärkeinä aikuisina. Useassa vastauksessa kerrotaan, kuinka julkiset palvelut ja etuusjärjestelmät olivat olleet puutteellisia tai epäonnistuneet heidän kohdallaan. Lapsuuden köyhyydessä pärjäämisen parantamiseksi kaivattiin laajempaa puuttumista erilaisiin haasteisiin, kuten mielenterveysongelmiin, riippuvuuksiin ja väkivaltaan.

”Jälkikäteen ajateltuna perhetyöllä tai muulla lastensuojelun tuella olisi voitu saada muutosta ja tukea, jos sitä olisi kehdattu tai osattu pyytää sen sijaan, että tilannetta peiteltiin.” – Kyselyn vastaaja

”Kukaan ei koskaan kysynyt kahdelta alaikäiseltä lapselta, miten me jaksamme tai millaisena tilanne meille näyttäytyy.” – Kyselyn vastaaja

Lapsuuden köyhyys vaikuttaa rahankäyttöön aikuisena

Monien lapsuudessa köyhyyttä kokeneiden aikuisten vastauksissa näkyvät erilaiset kulutustottumukset. Osalle on muodostunut ”köyhän identiteetti”, joka aikuisena ilmenee arjessa jatkuvana huolena rahasta, säästäväisyytenä ja korostuneena turvallisuushakuisuutena.

”Vaikka minulla olisi oikeasti varaa tehdä asioita, saatan jättää tekemättä, koska henkisesti olen vieläkin vähän köyhä ja huolestun kuluttamisesta.” – Kyselyn vastaaja

Joillekin lapsuudessa koettu köyhyys on vaikuttanut päinvastaisesti kulutustottumuksiin.

”Olen ajatellut nyt jälkeenpäin, että korvasin tällä sitä kaikkea, mitä en lapsena saanut. Jouduin kuitenkin hyvin pian rahavaikeuksiin ja velkakierteeseen, vaikka tienasinkin suhteellisen hyvin paljon töitä tekemällä.” – Kyselyn vastaaja

Suomalaisten nuorten talousosaaminen on PISA-maiden toiseksi parasta vuoden 2018 tutkimuksen mukaan. Sen sijaan erot oppilaiden välillä olivat tutkimukseen osallistuneista maista suurimmat. Sosioekonominen asema vaikuttaa suomalaisten lasten ja nuorten taloustaitoihin: hyvin toimeentulevien perheiden lasten talousosaaminen on vahvempaa kuin matalamman tulotason perheiden.

”Taloustaitojen ja talousosaamisen vahvistaminen on tärkeää ja tulisikin etsiä keinoja tukea kaikkien lapsiperheiden talousosaamista. Koulun rooli lasten talousosaamisen tukemisessa on keskeinen”, Itlan projektitutkija Lauri Mäkinen huomauttaa.  

Viisi toimenpidettä lapsuuden köyhyydessä pärjäämisen vahvistamiseksi

Vastauksista käy ilmi, että lapsuudessa koetulla köyhyydellä on pitkät jäljet ja pärjäämiseen vaikuttavat tekijät ovat hyvin moninaisia. Tutkimuksen perusteella sekä Valoisat-ryhmän nuoret kokemusvaikuttajat että Itlan tutkijat ehdottavat seuraavia toimenpiteitä:

  • varmistetaan yhteiskunnan riittävä tuki lapsiperheille
  • vahvistetaan perheiden talousosaamista
  • tuetaan lasten ja nuorten mielekästä vapaa-aikaa ja harrastamista
  • vaikutetaan köyhyyttä koskeviin asenteisiin ja vähennetään toiseuden kokemusta
  • tuetaan lasten tasavertaisuutta kouluympäristössä.

Tutkimuksen aineistona käytettiin syksyllä 2023 tehdyn kyselyn vastauksia. Kysely oli suunnattu lapsuudessa köyhyyttä kokeneille 18–30-vuotiaille nuorille aikuisille. Kyselyyn vastasi 68 henkilöä, joista 75 % oli naisia. Kyselyssä hyödynnettiin sekä monivalinta- että avovastauksia. Tutkimus toteutettiin kanssatutkimuksena Itlan Samalta viivalta -ohjelman Valoisat-ryhmän nuorten kokemusvaikuttajien kanssa.


Lisätietoja

Olethan yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta.

Lauri Mäkinen

Projektitutkija

Project Researcher

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

040 663 9626
Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

Yhteisövaikuttavuus

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

044 363 7276

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Vieraskynä
|
28.05.2024
Nyt on toiminnan aika – Radanvarsifoorumi vauhdittaa yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen
Pandemian jälkeisessä Suomessa lasten ja nuorten elämää haastaa eri tavoin ilmenevä pahoinvointi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama Radanvarsifoorumi pyrkii tukemaan yhteistyötä ja ratkomaan ongelmia yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Tapahtuma
|
27.05.2024
Kenen ääni kuuluu kriiseissä?- Hyvin sanottu -keskustelufestivaali
On tärkeää pohtia, millä toimilla pandemian pitkäaikaisvaikutuksiin voitaisiin puuttua.
28.9.2024
10.45–12.15
Sibeliustalo, Lahti
PANDEMICS-ohjelma